Klassenmanagement voor leerkrachten in het primair onderwijs
KM

Bouwsteen 3: gedragsmanagement

Bij gedragsmanagement staat het leerkrachtgedrag en de wijze waarop de leerkracht de relatie aangaat met haar leerlingen centraal. Daarmee beïnvloedt de leerkracht immers in hoge mate het gedrag van de leerlingen, zowel in positieve als in negatieve zin.
Het is belangrijk dat leerkrachten zich ervan bewust zijn, dat hun gedrag er toe doet en dat het de sleutel vormt voor een positief, veilig en stimulerend leerklimaat.
Door als leerkracht je benadering aan te passen kan lastig gedrag van leerlingen voorkomen of verminderd worden.

Het is belangrijk om achter het gedrag van leerlingen te kijken; een kind is niet zijn gedrag! Moeilijk gedrag van leerlingen heeft vaak te maken met uiteenlopende verwachtingen en waarden bij leerkracht en leerling, verschillen in de school- en de thuiscultuur, onvoldoende voorbereiding of ervaring van de leerkracht, psychische aandoeningen bij de leerling of een negatieve groepsdynamiek.
Daarom is het belangrijk een functionele gedragsanalyse te maken én te reflecteren op het eigen handelen.

Leerling actief betrekken

Een belangrijke stimulans voor positief gedrag bij leerlingen is het actief betrekken van leerlingen bij het klassenmanagement.
Maak leerlingen medeverantwoordelijk voor de inhoud, de planning en de uitvoering van het onderwijs. Dat versterkt de binding met school, de betrokkenheid bij de lessen en de motivatie voor leren.

Die gezamenlijke verantwoordelijkheid strekt zich ook uit tot het bepalen van de waarden en regels in de klas. Door die samen te ontwerpen ontstaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de handhaving ervan en het elkaar aanspreken op (on)gewenst gedrag.

Partnerschap met ouders

Om moeilijk gedrag beter te begrijpen en aan te pakken is pedagogisch partnerschap met ouders belangrijk.
Dat contact levert informatie op over de leerling en het gedrag, geeft instemming met en ondersteuning voor de aanpak op school en bevordert een gezamenlijke benadering thuis en op school. Een oplossingsgerichte aanpak werkt ondersteunend in de communicatie met ouders.

Bij de bouwsteen gedragsmanagement komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  1. van interventies naar preventie
  2. kijk achter het gedrag met functionele gedragsanalyse
  3. verbinding met de leerling
  4. gedragsregels samen ontwerpen
  5. partnerschap met ouders

Overname van gegevens is met bronvermelding toegestaan.
© Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg