Klassenmanagement voor leerkrachten in het primair onderwijs
KM

Programma's: groepsdynamisch onderwijs (GDO)

Groepsdynamisch onderwijs is een integrale, duurzame aanpak om kindwaardig en kwalitatief goed onderwijs te realiseren. GDO baseert zich op wetenschappelijke inzichten uit de neuropsychologie, evolutiepsychologie en onderwijssociologie. De kernwaarden waarop GDO is gebaseerd zijn: rechtvaardigheid, persoonlijke groei, respecteren, ontwikkelen en harmonie.

De opbrengsten worden gedefinieerd op verschillende niveaus; het kind, het team en de school.

 • Het kind: werkt met plezier door, wordt zelfstandig en leert veel.
 • Het team: heeft deskundige leerkrachten, die gehoord worden en goed leiderschap
 • De school: is een sociale en veilige school, waar een prettige omgang heerst en waar ieder kind erbij hoort.

GDO beoogt een waardentransformatie in de school.

Van 10 onderwijsdoodzondesnaar 10 onderwijsdeugden
1.Doorgeschoten individualisering en zwak leiderschapWerken met groepsdynamiek en sterk leiderschap
2.De leerkracht werkt hardDe leerling werkt hard
3.Niet kunnen prioriterenPrioriteren en keuzes maken
4.Wat preventief lijkt is vaak curatiefGefundeerde preventieve aanpak
5.Blijven steken in goede bedoelingenWerken met integrale duurzame aanpakken
6.Geen afstemmingAfstemming
7.Blijven hangen in gebeurtenissenHet opsporen van patronen
8.Externe attributie en externe sturingInterne attributie en zelfsturing
9.Versterking groepsdemotivatieVersterking groepsmotivatie en succesregie
10.Vage normen en lage opbrengstenDuidelijke normen en hoge opbrengsten

Groepsdynamisch onderwijs werkt vanuit drie invalshoeken:

 1. Sociaal sterke groep
 2. Full speed leren
 3. Sterk team

Voor leerkrachten met een hulpvraag ten aanzien van hun groep is de 'Aanpak moeilijke groep' ontwikkeld.

Sociaal sterke groep

Hiermee wordt een basis gelegd voor een positief omgangsklimaat en taakgericht werken.

Kernpunten hiervan zijn:

 • Prioriteren en doelgericht werken
 • Visie op omgang
 • Werken met groepsdynamiek
 • Opheffen van onrechtvaardigheden, waarmee motivatie versterkt en negatief gedrag uitdooft
 • Versterken van positief persoonlijk- en groepsgedrag
 • Rechtvaardige positieve complimentenhuishouding

Onderdelen hiervan zijn onder meer de sociokring, effectieve conflicthantering, het in- en uitgaan op school en het sociobord om het spelgedrag van kinderen te verrijken.

Full speed leren

Hiermee wordt een taakgericht en zelfsturend werkklimaat gerealiseerd, waarmee de opbrengsten hoog zijn.

Kernpunten hiervan zijn:

 • Een activerend, rustig werkklimaat
 • Ieder kind werkt taakgericht vanuit zelfsturing op maat
 • Rechtvaardige, positieve complimentenhuishouding
 • GDO-klassenmanagement (met taak-structurerende werkvormen en hulpmiddelen)
 • GDO-lesmodel, waarmee de leerkracht vier leerkrachtrollen kan vervullen: leider-controller, docent-acteur, regisseur-planner en begeleider-coach

Sterk team

Hiermee wordt gewerkt aan een samenwerkend en afgestemd team met hoge opbrengsten.

Kernpunten hiervan zijn:

 • Het team heeft een gezamenlijke visie op samenwerking
 • Alle leerkrachten reflecteren met elkaar
 • Het team past de spelregels van de professionele cultuur toe
 • Het team past het model ‘oudergesprekken’ toe
 • Leerkrachtgedrag wordt versterkt door te werken met gemeenschappelijke onderwijsvormen en routines

Aanpak moeilijke groep

Motto hiervan is: een moeilijke groep, dat hoeft niet!
De oorzaak en oplossing wordt primair gezocht in de groepsdynamiek. Door de aanpak van drie belangrijke bronnen van demotivatie en het verkort invoeren van de basisaanpakken van GDO (sociaal sterke groep, rechtvaardige complimentenhuishouding, GDO-klassenmanagement en het GDO-lesmodel) ontstaan een correcte en prettige omgang in de groep, minder gedragsproblemen, grotere taakgerichtheid en zelfstandigheid, meer rust in de groep en meer 'onderwijs op maat'.

GDO biedt een groot aantal werkvormen, materialen, meetinstrumenten en hulpmiddelen voor kinderen, ouders, leerkrachten en het team.

Beoordeling programma volgens principes integraal klassenmanagementScores op elementen schaal 1-5
1.van fragmentarisch naar integraal; organisatie, instructie, gedragScore element 1: 5
2.van instrumenteel naar persoonsgecentreerdScore element 2: 5
3.van disciplinering naar zelfsturingScore element 3: 3
4.van interventies naar preventieScore element 4: 4
5.van 'toerist' naar 'burger'Score element 5: 4
6.van focus op het kind naar een lerende schoolgemeenschapScore element 6: 4
7.van éénrichtingsverkeer (overdracht) naar interactief lerenScore element 7: 3
8.van leerkrachtgecentreerd naar gezamenlijke verantwoordelijkheidScore element 8: 2
9.van het kind als probleem naar de leerkracht doet ertoeScore element 9: 5
10.van incidentbestrijding naar doelgericht cyclisch werkenScore element 10: 3

Meer informatie:
Brochure GDO

Overname van gegevens is met bronvermelding toegestaan.
© Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg