Klassenmanagement voor leerkrachten in het primair onderwijs
KM

Programma's: Wat werkt op school en in de klas

Wat werkt op school? is geen samenhangende methodiek of programma voor klassenmanagement. Het is een verzameling adviezen, suggesties, succesfactoren en richtlijnen die geformuleerd zijn op basis van een meta-analyse van 35 jaar onderwijsresearch door Robert Marzano. Kernvraag daarbij was: Wat werkt werkelijk om leeropbrengsten van kinderen te verbeteren?

De uitkomsten van het onderzoek en het gedachtegoed van Marzano zijn onder de noemer Wat werkt op school vertaald en voor de Nederlandse markt bewerkt door Bazalt, HCO, Fontys Fydes en OnderwijsAdvies. Zij hebben de werkzame factoren van Marzano uitgewerkt op verschillende niveaus, zoals de klas, de school, pedagogisch handelen, opbrengstgericht werken, taal en rekenen, passend onderwijs, leiderschap, enz. Deze uitwerkingen zijn opgenomen in een groot aantal publicaties, infokaarten, posters, een app en trainingen.

Centrale element 1: 3en schaal 1-5 bij Marzano zijn:

 • De 11 factoren van succes; op leerling-, leraar- en schoolniveau
 • De 21 taken van effectieve schoolleiders
 • Het model van Marzano
Model van Marzano
Model van Marzano

Door gestructureerd en planmatig te werken aan het versterken van deze aspecten en vaardigheden, zullen de leerprestaties van kinderen verbeteren.

Wat werkt op school en in de klas?

Marzano vond elf factoren die van invloed zijn op de leerprestaties van leerlingen: die aantoonbaar 'werken' op schoolniveau en in de klas.

Schoolniveau:

 • Haalbaar en gedegen programma
 • Uitdagende doelen & effectieve feedback
 • Betrokkenheid van ouders en gemeenschap
 • Veilige, ordelijke omgeving
 • Collegialiteit & professionaliteit

Leraarniveau:

 • Didactische aanpak
 • Pedagogisch handelen & klassenmanagement
 • Sturing & herontwerpen programma

Leerlingniveau:

 • Thuissituatie
 • Achtergrondkennis
 • Motivatie

Wat werkt bij pedagogisch handelen en klassenmanagement?

Deze 7e succesfactor is verder uitgewerkt op basis van zeven strategieën voor een goedlopende groep, met weinig ordeverstoringen en prettige relaties.

Schoolniveau:

 • Regels en routines
 • Omgaan met ordeverstorend gedrag
 • Relatie tussen leraar en leerlingen
 • Mentale houding van de leraar
 • Werken aan zelfverantwoordelijkheid bij leerlingen
 • Begin het schooljaar goed
 • Werk aan een schoolbrede aanpak

Wat werkt bij leiderschap?

Om als schoolleider planmatig te werken aan schoolontwikkeling, de school zodanig in te richten dat alles in het teken staat van de leerprestaties van de kinderen moet de schoolleider op effectieve en professionele wijze zijn /haar rol invullen. Daarvoor omschrijft Marzano 21 taken voor effectieve schoolleiders: bevestiging, veranderaar, resultaatgerichte waardering, communicatie, cultuur, beschermen en bewaken, flexibiliteit, focus, idealen/overtuigingen, invloed geven, intellectuele uitdaging, betrokkenheid bij en kennis van programma, didactische aanpak en toetsing, monitoring/evaluatie, optimisme, structuur, woordvoerder, relaties, voorwaarden, situationeel bewustzijn en zichtbaarheid.

Beoordeling programma volgens principes integraal klassenmanagementScores op elementen schaal 1-5
1.van fragmentarisch naar integraal; organisatie, instructie, gedragScore element 1: 4
2.van instrumenteel naar persoonsgecentreerdScore element 2: 3
3.van disciplinering naar zelfsturingScore element 3: 3
4.van interventies naar preventieScore element 4: 4
5.van 'toerist' naar 'burger'Score element 5: 3
6.van focus op het kind naar een lerende schoolgemeenschapScore element 6: 4
7.van éénrichtingsverkeer (overdracht) naar interactief lerenScore element 7: 3
8.van leerkrachtgecentreerd naar gezamenlijke verantwoordelijkheidScore element 8: 3
9.van het kind als probleem naar de leerkracht doet ertoeScore element 9: 4
10.van incidentbestrijding naar doelgericht cyclisch werkenScore element 10: 4

Meer informatie:
www.watwerktopschool.nl

Overname van gegevens is met bronvermelding toegestaan.
© Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg