Klassenmanagement voor leerkrachten in het primair onderwijs
KM

Visie: leidende principes

De hier gepresenteerde visie op klassenmanagement wordt onderbouwd door een aantal, door onderzoek ondersteunde, leidende principes.

  1. Bij Klassenmanagement gaat het om een balans tussen de wensen van de leerkracht en de behoeften en prestaties van de leerlingen. Het is daarmee persoonsgericht, ofwel humanistisch georiënteerd. Het sociaal-emotionele aspect van leren (op individueel-, groeps- en schoolniveau) en de leeromgeving heeft daarmee een belangrijke plek in klassenmanagement.
  2. Klassenmanagement is daarom gericht op het creëren van een positief pedagogisch klimaat, waarin betrokkenheid, gezien worden, veiligheid en vertrouwen belangrijke waarden vormen. Daarmee wordt de schoolbinding versterkt en zijn leerlingen niet langer ‘toeristen’ op school, maar 'burgers'.
  3. Klassenmanagement focust vooral op het bereiken van zelfsturing bij leerlingen in plaats van op disciplinering. Daartoe staat gezamenlijk en gedeeld management, verantwoordelijkheid en taakverdeling van leerkracht en leerlingen centraal. Het gaat om een coöperatief leerproces, waarin ieder leert een balans te vinden tussen vrijheid en verantwoordelijkheid.
  4. Opbrengstgericht klassenmanagement gaat uit van een doorgaande cyclus van werken: doelen bepalen, vaststellen wat er nodig is om die doelen te bereiken en toetsen of die doelen behaald zijn, zowel op het gebied van het leerkracht-handelen, als op de leerling-ontwikkeling.
  5. Klassenmanagement richt zich vooral op het voorkomen van gedragsproblemen voordat ze opdoemen, door het realiseren van een positieve leeromgeving, om daarmee noodzakelijke interventies bij grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk voor te zijn. Al ze wel voorkomen moet een leerkracht nieuwe vaardigheden aanleren om de leeromgeving anders in te richten.
  6. Klassenmanagement bij heterogene groepen en opvallend gedrag vraagt van leerkrachten (en leerlingen) een onderzoekende houding. Opdracht is daarbij om de gedragsproblemen en de condities waaronder ze ontstaan grondig te analyseren om ze te kunnen veranderen. En om voortdurend het eigen leren en dat van de leerlingen op de beoogde doelen te beoordelen / toetsen.
  7. Klassenmanagement beperkt zich niet tot de leerling in de klas, maar strekt zich ook uit tot samenwerken en nauwe relaties met alle collega's in de school, ouders en samenwerkingspartners van buiten de school, in een collectieve pedagogische en lerende gemeenschap.

Overname van gegevens is met bronvermelding toegestaan.
© Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg