Klassenmanagement voor leerkrachten in het primair onderwijs
KM

Het programma Pedagogisch Klassenmanagement is ontwikkeld door het Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg (NCOJ) in samenwerking met de Alliantie Onderwijs & Jeugdzorg en de Hogeschool Windesheim. Het NCOJ werkt hierin nauw samen met internationale experts op het gebied van klassenmanagement. In de eerste fase is een belangrijke bijdrage geleverd door Jerome Freiburg van de Universiteit van Houston.
Daarnaast draagt een internationale adviesraad bij aan de kwaliteit, door relevante en actuele internationale kennis en onderzoeksresultaten in te brengen.

Het programma is gesubsidieerd door de Stichting Kinderpostzegels. Hun Programma Onderwijs wil eraan bijdragen dat alle kinderen, ook de meest kwetsbare, onderwijs volgen dat hen optimale kansen biedt om zich te ontwikkelen.

Het programma Pedagogisch Klassenmanagement

Op deze site vind je praktische kennis en informatie, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, waarin antwoorden worden geboden op handelingsvragen van beginnende leerkrachten.
Zij hebben in hun opleiding al het een en ander geleerd over klassenmanagement, maar in de dagelijkse onderwijspraktijk lopen zij regelmatig tegen complexe situaties aan.
Uit onderzoek is veel bekend over de handelingsvragen van beginnende leerkrachten. Die vragen liggen vooral op het gebied van omgaan met groepen leerlingen met heterogene onderwijsbehoeften en opvallend gedrag. Op die vragen wordt op deze website ingegaan.

Omgaan met verschillen en gedragsvragen vraagt om nieuwe vaardigheden van leerkrachten. De (her)inrichting van de leeromgeving is de beste manier om gedragsproblemen te voorkomen of aan te pakken. Klassenmanagement in brede zin biedt hiervoor de sleutel. Het Programma Pedagogisch Klassenmanagement draagt daaraan bij door de competenties van beginnende leerkrachten op het gebied van klassenmanagement te versterken.

Deze website richt zich in eerste instantie op beginnende leerkrachten in het basisonderwijs. Op termijn zal de website ook bij kunnen dragen aan het curriculum van pabo's op het gebied van klassenmanagement. Dan zal de site uitgebreid worden met specifieke informatie en opdrachten voor aankomende leerkrachten.

Kern van het programma

De kern van het programma ligt op het aanleren van een pedagogische basishouding en vaardigheden, waarmee je als leerkracht in staat bent om zelf informatie te vinden en te benutten, en keuzes te maken voor het zodanig managen van de klassensituatie dat recht wordt gedaan aan de verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen.

Het versterken van de professionele autonomie en eigenaarschap vormen daarmee de kern van de benadering. Het gaat daarbij om aspecten van algemeen klassenmanagement en niet om specifieke vakgerichte aanpakken.

Wat biedt het programma?

Het programma bestaat uit drie belangrijke onderdelen: visie, bouwstenen en achtergronden.

Bij visie beschrijven we de richtinggevende principes en de bewegingsrichtingen die in dit programma centraal staan.

Op basis van de geschetste visie en leidende principes is een programma met vier bouwstenen voor pedagogisch partnerschap opgesteld. Die bouwstenen worden gevormd door onderwijsstrategieën op vier terreinen: organisatie, instructie, gedragsmanagement en zorg. Dit vormt de kern van deze website.
Naast kennis worden hier ook opdrachten, oefeningen, checklists, tips en extra informatie geboden.

Voorts is een aantal (veelal vertaalde) artikelen opgenomen, die de achtergrond belichten van de hier gepresenteerde visie op klassenmanagement. Tevens wordt een overzicht gegeven van in Nederland veel gebruikte programma's voor klassenmanagement.

 

Als we op deze website spreken over leerkrachten gebruiken we de termen 'zij' en 'haar'. Hiermee worden ook mannelijke leerkrachten bedoeld. Als we over leerlingen spreken gebruiken we 'hij', 'hem' of 'zijn', waarmee ook meisjes bedoeld worden.